29 Mayıs 2015 14:56:55
Anasayfa | İletişim
English    
"Onlar kentlerini, bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzü ve en güzel iklimde kurdular..." Heredot

 
Foça Kalesi
UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Hızlı Ulaşım : Telefon

 
   
 
Alo 153
Dilek & Şikayet
 
 
 
 
 
 
Ziyaretçi Bilgileri
 
 
 

Foça Kent Konseyi/ Hızlı Menü
           
FOÇA KENT KONSEYİ TÜZÜĞÜ


FOÇA KENT KONSEYİ TÜZÜĞÜ (2011)
1. AMACI
1.1. Karar alma süreçlerine daha fazla kesimin katılacağı
1.2. Foça’nın dil, din, ırk, sınıf, cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin birlikte yönetileceği
1.3. Alınan kararların ve çalışmaların birlikte denetleneceği
1.4. Demokratik, laik ve sosyal hukuk devletine katkıda bulunulacağı
1.5. Daha çağdaş, daha katılımcı, daha uygar bir yapı oluşturmak, kent bilincini ve kültürünü geliştirmektir.

2. GENEL İLKELER
2.1. Aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde katılımcı ve çoğulcu yerel demokrasiyi yaşama geçirmek
2.2. Kent sorunlarını demokratik bir biçimde tartışmak, katılımcı demokrasi ilkelerini yaşama geçirmek, kentle ilgili bilgilerin şeffaf ve açık olmasını sağlamak, bu bilgilere ulaşılabilir kılmak
2.3. Kent sorunları ve çözüm yolları hakkında, kentte yaşayanların düşüncelerini değerlendirmek, karar alma süreçlerinin içinde bulundurmak, katılımını geliştirmek
2.4. Mahalle ve sokak ölçeğinde sivil inisiyatiflerin gelişmesini sağlamak
2.5. Uzlaşmaya dayalı hoşgörü kültürünü geliştirmek
2.6. Kent yönetiminde farklı düşüncelerin de tartışılmasını sağlamak, farklı düşüncelerin ortaya çıkmasına ortam hazırlamak
2.7. Kentleri, kent yaşayanlarının yönetmesi ve denetlemesi ilkelerinin yaşama geçmesi için düşünceler üretmek, tartışılmasını ve uygulanmasını sağlamak
2.8. Yerel yönetimleri, yapılan ve yapılamayan çalışmaları nedenleriyle birlikte daha denetlenebilir bir duruma getirmek
2.9. Kentin ekonomik, sosyal, kültürel gelişimini sağlamak, hızlandırmak, sosyal, ekonomik ve kültürel çalışmalar yapmak
2.10. Olağanüstü bir durumun oluşması durumunda, var olan kriz yönetimine en hızlı, en geniş kesimlerden oluşan ve en etkin bir biçimde katılımı sağlamak
2.11. Kurum olarak tarafsız, özerk bir yapı oluşturmak, toplumun genel ortak çıkarlarını korumak
2.12. Özetle, Foça’yı doğrudan demokrasi uygulamasına elden geldiğince yaklaşarak, kenti bu duyarlılıkla birlikte yönetmek

3. KONSEYİN OLUŞUMU
Foça Kent Konseyi, aşağıda sayılan kurumlardan belirtilen sayıda kişilerin katılımıyla oluşturulur.
KAYMAKAM
BELEDİYE BAŞKANI
İL GENEL MECLİS ÜYELERİ
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
İLÇE TEMSİLCİLERİ
PARTİLER
SPOR KULÜPLERİ
DERNEK-VAKIF
SENDİKALAR
ODALAR
ÜNİVERSİTELER
NOTERLER
KAMU KURUMLARI
MUHTARLAR
MAHALLE TEMSİLCİLERİ
BARO
KOOPERATİFLER
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

4. ÇALIŞMA SÜRECİ VE GERİ ÇAĞIRMA
4.1. Foça kent konseyi konsey üyeleri, belediye seçimleri ile bağlantılı olarak çalışır. Üyelerin üyelikleri, olacak ilk belediye seçimlerine kadar sürer.
4.2. Ancak, belediye başkanı, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, mahalle temsilcileri ve ilçe temsilcileri dışındaki her konsey üyesi, kendisini seçenler tarafından, yine geldikleri kurumların belirleyecekleri yöntemlerle sürelerinden önce geriye çağrılabilirler. Belediye başkanının (görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin kesin bir yargı kararı olmadığı her durumda) konsey üyeliği ilk belediye seçimlerine kadar sürer.
4.3. Kurumların, böyle bir yöntemle var olan bir konsey üyesini geri çağırdıklarını ve yerine gelecek kişiyi konseye bildirmeleri durumunda, adı geçen konsey üyesinin, konsey üyeliği düşer.
Bu geri çağırma işlemi için, seçilen kişinin en az 1 yıl konsey üyesi olarak çalışmış olması gerekmektedir. Yani seçilen kişi, 1 yıldan önce değiştirilemez.
4.4. Üyenin ilçe dışına atanma, işten ayrılma, mesleği bırakma, ilçeden taşınma vb. nedenlerle üyelik gerekliliklerini yerine getirememesi durumunda; bu üyenin yerine örgütler yeni kişileri önerebilirler. Önerilen bu kişinin üyeliği yürütme kurulu kararıyla başlar.
4.5. Kent konseyi toplantısına yazılı bir mazeret bildirmeksizin arka arkaya 3 kez katılmayan üyenin konsey üyeliği kendiliğinden düşer. Bu türden kişiler için ayrıca oylama yapmaya ya da konsey kararı almaya gerek yoktur.

5. TOPLANTI
5.1. Konsey Çalışma ve Uygulama Yönergesinin 3. maddesine göre toplanır. Toplantı tarihi, yeri ve saatinin standart olmasına çalışılır. Bunların ve konsey gündeminin halka ve konsey üyelerine duyurulmasından konsey genel sekreteri sorumludur.
5.2. Tüm konsey toplantıları, basına ve halka açıktır. Gizli toplantı yapılamaz. Toplantıyı izleyenler, gündem hakkında, üyelerden sonra düşüncelerini açıklayabilirler ancak oy kullanamazlar.
5.3. Foça belediyesinin başkan yardımcıları, ilgili birim amirleri ve çalışanları toplantıda bulunurlar. Bunlardan gündemle ilgili olanlar özellikle toplantıya çağrılırlar. Bu kişilerin gündemle ilgili düşünceleri ve bilgileri alınabilir
5.4. Toplantının yapılması için salt çoğunluk aranmaz. Ancak tüm konsey üyelerinin 1/5’inin hazır olmaması durumunda toplantı yapılamaz.
5.5. Konsey, olağanüstü durumlarda yürütme tarafından özel toplantıya çağrılabilir. Bu toplantılarda yalnızca hazırlanan gündem maddeleri görüşülür. Ek gündemler yapılmaz.

6. ORGANLAR VE GÖREVLERİ
6.1. GENEL KURUL
Foça Kent Konseyi’nin genel kurulu, tüm konsey üyelerinden oluşur. Konsey, en yetkili organ olarak karar alma ve denetim yapmakla yükümlüdür.
6.1.1. Genel kurulun görevleri
6.1.1.1. Yürütme kurulu seçimlerini yapmak
6.1.1.2. Alt meclisleri ve çalışma guruplarını belirlemek, çalışmalarını değerlendirmek
6.1.1.3. Gündeme alınan konular ve çözümleri konusunda görüş belirtmek, kararlar almak

6.2. YÜRÜTME KURULU VE SEÇİMİ
6.2.1. Yürütme kurulu seçimleri Foça Kent Konseyi Çalışma ve Uygulama Yönergesinin 4. maddesinde belirtilen şekilde yapılır.
6.2.2. Yürütme görevini; 1 kent konseyi başkanı, 1 genel sekreter ve 8 üyeden oluşan yürütme kurulu yürütür.
6.2.3. Bu organın 8 üyesi ilk oturumda seçilir. Bu seçimde, aday olanlar arasında ilk 8 sırayı alanlar asıl yürütme kurulu üyesi, sonraki 8 üye de yedek yürütme kurulu üyesi olarak belirlenir. Yürütme kurulunun en az 1 üyesi genç ve 2 üyesi de kadın olmak zorundadır.
6.2.4. Yürütme kurulu üyelerinden birinin istifası ya da üst üste izinsiz ve mazeretsiz olarak 3 kez yürütme toplantısına katılmaması durumunda yürütme, ilk sıradaki yedek üyeyi kurul üyeliğine çağırır.
Yürütmenin tüm üyeleri konsey üyelerine karşı sorumludur.
6.2.5. Yürütme kurulunun görevleri
6.2.5.1. Kent konseyi genel kurulu tarafından alınan kararları uygulamak
6.2.5.2. Kent konseyi gündemini hazırlamak
6.2.5.3. Yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve sunmak
6.2.5.4. Kent Konseyinin ilk yılında muhtarlar tarafından belirlenen mahalle temsilcilerini, sonraki yıllarda belirlemek
6.2.5.5. Her yıl için mahalle temsilcilerinden üyeliği düşürülecek ya da sürecek olanları belirlemek
6.2.5.6. Alt meclislerin ve oluşturulacak diğer çalışma guruplarının toplantılarına katılmak, bunlarla yürütme kurulu arasındaki eşgüdümü sağlamak
6.2.5.7. Alt meclislerin çalışma yöntemleri ile ilgili olarak (gerekli görülürse) iç yönetmeliklerini hazırlamak ve uygulanmasını denetlemek
6.2.5.8. Alt meclislerin yönetimlerinin hangi yolla (atama ya da seçim) belirleneceğini saptamak
6.2.5.9. Konsey üyesi kurumların kurumsal üyeliklerinin devamına ya da bitirilmesine karar vermek
6.2.6. Yürütme kurulunun çalışması
Yürütme kurulu; çalışma biçimi, toplantı tarihi, içeriği vb. konuları kendi içinde belirler.

6.3. BAŞKAN, YARDIMCISI VE YÜRÜTME KURULU GENEL SEKRETERİ
6.3.1. Kent konseyi başkanının görevleri
6.3.1.1. Üçüncü kişilere karşı, kent konseyini temsil etmek.
6.3.1.2. Kent konseyine başkanlık yapmak.
6.3.1.3. Foça belediyesi ve onun organlarıyla olan ilişkileri yürütmek.
6.3.1.4. Olağanüstü durumlarda, sonradan yürütme kuruluna bilgi vermek koşuluyla, konsey adına karar vermek ve uygulamak.
6.3.2. Başkanın yardımcısının görevleri
6.3.2.1. Başkanın bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini yürütmek.
6.3.3. Kent konseyi yürütme kurulu genel sekreterinin görevleri
6.3.3.1. Başkan ve yardımcısının bulunmadığı zamanlarda, yetki ve sorumlulukları, başkanın yetki ve sorumlulukları gibi olmak koşuluyla, başkanın tüm görevlerini yürütmek
6.3.3.2. Kent konseyinin aldığı her türden kararın uygulanmasını sağlamak ve organizasyonları yönlendirmek.
6.3.3.3. Konsey gündemlerinin halka ve konsey üyelerine duyurulmasını sağlamak
6.3.3.4. Kent konseyinin yazılı ve görsel medyayla, halkla olan ilişkilerini sağlamak, yazışmaları yapmak

7. KONSEY ÜYELERİ, OLUŞTURULMA BİÇİMİ VE SEÇİM
Foça Kent Konseyi, 5393 sayılı belediyeler yasasının 76. maddesinde öngörülen konsey katılımcılarına ek olarak; il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, ilçe temsilcileri, federasyonlar, spor kulüpleri ve mahalle temsilcilerinin de katılmasıyla oluşur.

7.2. DOĞAL ÜYELER
7.2.1. Belediye Başkanı : Foça belediye başkanı, doğrudan konsey üyesi durumundadır.
7.2.2. İl genel meclis üyeleri : Foça’dan il genel meclisi olarak seçilen kişiler, doğrudan konsey üyesi olurlar.
7.2.3. Belediye meclis üyeleri : Foça belediyesindeki belediye meclis üyeleri, kent konseyinde de doğrudan konsey üyesi durumundadırlar.
7.2.4. Muhtarlar : Foça İlçesinde bulunan tüm mahalle ve köy muhtarları kent konseyinde doğrudan konsey üyesi durumundadırlar.
7.2.5. İlçe temsilcileri : İlçe temsilcileri belli bir kurum adına çağrılabileceği gibi, kişi olarak da çağrılabilirler. İlçe temsilcilerinin belirlenmesi ve çağrılmasından kent konseyi başkanı sorumludur. İlçe temsilcilerinin kent konseyi üyelikleri 1 yıllıktır. Bu süre sonunda kent konseyi başkanı tarafından üyelikleri yenilenebilir ya da son verilebilir.
7.2.6. Partiler : Foça’da teşkilatı olan partiler, üyelerinden belirleyecekleri 1 temsilciyi kent konseyine gönderirler.
7.2.7. Spor kulüpleri : Listesinde belirlenen ve merkezi Foça’da bulunan spor kulüpleri üyelerinden belirleyecekleri 1 temsilciyi kent konseyine gönderirler.
7.2.8. Dernek ve vakıflar : Listesinde belirlenen ve merkezi Foça’da bulunan dernek ya da vakıflar üyelerinden belirleyecekleri 1 temsilciyi kent konseyine gönderirler.
7.2.9. Sendikalar : Foça belediyesinde yer alan en büyük işçi ve memur sendikası, üyelerinden seçecekleri birer temsilciyi kent konseyine gönderirler. Sendikanın herhangi bir biçimde çoğunluğu temsil etme koşullarının ortadan kalkması durumunda, eski sendika konsey üyesi üyeliğini yitirecek, çalışanları temsil eden yeni sendika konseye üye gönderecektir.
7.2.10. Odalar : Listesinde belirtilen odalar, üyelerinden belirleyecekleri 1 temsilciyi kent konseyine gönderirler.
7.2.11. Üniversiteler : Listesinde belirtilen ve merkezi Foça’da bulunan üniversiteler, öğretim üyelerinden belirleyecekleri 1 temsilciyi kent konseyine gönderirler. Öğrenciler adına kalıtımlarsa, merkezi Foça’da bulunan üniversitelerde doğrudan öğrenci derneklerinde yapılacak seçimle belirlenir.
7.2.12. Noterler : Noterler odası, üyelerinden belirleyecekleri 1 temsilciyi kent konseyine gönderir.
7.2.13. Kamu kurum ve kuruluş temsilcileri: Foça Kaymakamlığı belirlediği üyeleri, kent konseyine gönderir.
7.2.14. Barolar: Baro Foça temsilcisini kent konseyine gönderir.

8. YENİ KATILIMLAR
Konsey, yeni katılımlara açıktır. Ancak bu katılımlar mahallelerden ya da spor kulüpleri, dernek, vakıf, federasyon, oda, sendika, üniversite gibi kurumlardan gerçekleşebilir.
8.1. Mahallenin her türden yaşantısına katkı sağlamak gibi düşüncelerle oluşturulmuş, resmi ya da gayrı resmi mahalle temsilcilikleri, mahalle komiteleri, mahalle birimleri vb. türden oluşumlar, mahallelerini temsil ettiklerini yürütme kuruluna iletirler. Yapılan bu başvurunun da yürütme kurulu tarafından kabul edilmesi durumunda konseye girerler. Bu durumda, aynı mahalleden hem muhtar, hem de bir başka temsilci aynı mahalleyi temsil edebilir.
Bu türden mahalle komitelerinden gelebilecek konsey üyelerinin üyelikleri, mahalle komitesinin çalışmalarını sürdürdüğü sürece sürer. Aynı mahallenin yeni bir komitesinden gelebilecek bir temsilci için, eski komitenin işlevsizleşmesi ve konunun konsey tarafından da karar altına alınması gerekmektedir.
8.2. Konseyin listesinde bulunmayan spor kulüpleri, dernek, vakıf, oda, sendika, üniversite ve federasyonlar kent konseyine girebilmek için çalışmaları ile birlikte Yürütme Kuruluna başvururlar. Yürütme kurulu, başvuruyu kabul ya da ret eder. Yürütme Kurulu ilgili işlemi gerekçesiyle birlikte ilk olağan toplantı gündeminde üyelerine duyurur. Yürütme Kurulunun bu başvuruyu kabul etmesi durumunda, bu kurumlardan 1 temsilci konsey üyeliğini elde eder. Ancak yürütme kurulu dini ya da (federasyonlar dışında) hemşehri örgütlerinin üyeliğini kabul edemez.

9. GÜNDEMİN OLUŞTURULMASI
9.1. Oluşturulacak gündemler, öncelikle geçen toplantının değerlendirilmesi ve gelecek oturuma kadar yapılacakların tartışılması ve karar altına alınması biçiminde olur. Gündem, yürütme tarafından oluşturulur. Ancak, üye tam sayısının 1/10’unun yazılı ya da sözlü önerisiyle gündeme toplantı başlangıcında yeni maddeler eklenebilir.
9.2. Toplantı gününden 2 gün öncesinde, konsey üyeleri istedikleri gündem maddelerini yürütmeye iletirler. Yürütme bunları değerlendirir ve gündeme alınması gerekenleri gündeme ekler.

10. KARAR ALMA
10.1. Konsey içindeki tüm seçimler açık veya gizli oy, açık sayım ilkelerine göre yapılır.Oylamanın nasıl yapılacağına genel kurul karar verir. Karar alma ise, açık oylama biçiminde yapılır. Karar almak için yeterli sayı, toplantıya katılanların yarıdan birçoğudur. Eşitlik olması durumunda kent konseyi başkanının oyu sonucu belirler.
10.2. Tüzük değişikliği olağan olarak ancak yılda bir kez yapılabilir. Toplam konsey üyeleri sayısının yarıdan fazlasının oyu ile tüzük değişikliği gerçekleştirilir. Ancak, en az 1/3 üyenin tüzük değişikliği konusunda önerge vermesi ve en az bu kadar kişinin oturumda bulunması koşuluyla, tüzük değişikliği normal toplantılarda da gündeme alınır ve değiştirilebilir. Bu kez karar sayısı tüm konsey üyeleri sayısının 3/4’ü kadardır.
Ayrıca, yeni üye katılımlarında toplantıya katılanların çoğunluğunun oyu, karar almak için yeterlidir.
10.3. Foça Kent Konseyi ilgili konularıyla ülkelerarası, ülke ya da yerel olarak çalışmalar yürüten herhangi bir oluşumun (platform, gurup, girişim vb.) katılımcısı olabilir. Bu katılım için konseyin gerek katılınacak kurum ve gerekse de kurum temsilcisi ile ilgili olarak karar alması gerekmektedir. Bu oluşumların içinde konsey adına bulunan bu kişi, çalışmalarından konseyi bilgilendirmek ve konseyin aldığı kararları bu oluşumlara iletmek zorundadır.

11. KONSEY ÜYELİĞİNİN BAŞLAMASI
11.1. Spor kulüpleri, dernekler, vakıflar, odalar, sendikalar, federasyonlar, noterler ve partilerden gelen konsey üyelerinin üyelikleri, temsil ettikleri kurumun yazılı bir kararı ve bu kararın yürütme kuruluna sunulmasıyla
11.2. Kamu kurum temsilcileri, kaymakamlığın yürütme kuruluna adları iletmesi durumunda
11.3. Üniversitelerin üyelikleri, ilgili üniversitelerin ve öğrenci derneklerinin yürütme kuruluna adları iletmesi durumunda
11.4. İlçe temsilcileri, üyelikleri konsey başkanının yürütme kuruluna adları iletmesi durumunda
11.5. Mahalle temsilcilerinin üyelikleri, adlarının yürütme kurulu tarafından saptanması durumunda
11.6. Bunların dışında kalanlar için konseyin açılmasıyla birlikte başlar.

12. KONSEY ÜYELİĞİNİN BİTİMİ
Konsey üyeliği;
12.1. Mahalle temsilcileri için 1 yıl
12.2. İlçe temsilcileri için (üyeliklerinin yenilenmemesi durumunda) 1 yıl
12.3. Oda, üniversite, sendika, dernek, vakıf, federasyon, spor kulübü ve parti gibi tüzel kişiliklerden gelenler için ilk belediye seçimine kadar
12.4. Bu kurumlardan gelenler için geri çağrılmaları durumunda tüzüğün 4.3 maddesinin uygulanmasıyla
12.5. Bir konsey üyesinin istifa etmesi ve bunu konseye iletmesi durumunda hemen
12.6. İl genel meclis üyeleri, muhtarlar ve belediye meclis üyeleri için de, ilk belediye seçimine kadar sürer. Bu sürelerin sonunda konsey üyelikleri kendiliğinden düşer.
12.7. Bir konsey üyesinin, konsey üyeliğine yakışmayacak biçim ve derecede yüz kızartıcı bir suç işlemesi ve bunun da yargı yoluyla kanıtlanması ve ceza alınması durumunda da, konseyin onayı alınarak konsey üyeliği düşürülür.
12.8. Herhangi bir nedenle konsey üyesi bir kurumun kapatılması, kendini feshetmesi vb. durumlarda bu kurumun ve temsilcisinin konsey üyeliği düşer. Konsey karar alma oranları da buna göre değiştirilir.
12.9. Konsey yürütme kurulu, gerekli gördüğü durumlarda, bir kurumun konsey üyeliğini düşürebilir. Bu durumda, hem kurum, hem de kurum adına konseye katılan kişinin konsey üyeliği düşmüş olur

13. ALT MECLİSLER VE ÇALIŞMA GURUPLARI
Alt meclisler ve çalışma guruplarının, çalışma yöntemleri ile ilgili olarak (gerekli görürlerse) hazırlanacak iç yönetmelikleri, kent konseyi yürütme kurulunun onayıyla yürürlüğe girer.
13.1. ALT MECLİSLER
13.1.1. Alt meclislerin üyeleri, ilgili meclisin kendi iç tüzüğüne göre düzenlenir.
13.1.2. Kent Konseyi Yürütme Kurulu, alt meclislerin yönetiminin hangi yolla (atama ya da seçim) belirleneceğini saptar. Yönetimin seçimle belirlenmesi durumunda, ilgili meclislerde seçim yapılır. Seçimlerin yöntem ve içeriği, kimlerin oy kullanabileceği ve benzeri konular ilgili meclislerin tüzüğüne göre yapılır.
13.1.3. Kent Konseyi Yürütme Kurulu, ilgili meclislerin yürütme kurullarını gerektiği durumda görevden alabilir ya da seçimin yenilenmesini isteyebilir.
13.1.4. Alt meclislerin, (olacaksa) genel kurullarında seçilecek yürütme kurulu üyeleri, konsey üyesi olmak zorundadır.
13.1.5. Alt meclislerin yürütmeleri, kent konseyi yürütme kuruluna karşı sorumludur.
13.1.6. Alt meclislerin çalışmaları, etkinlikleri hakkında kent konseyi yürütme kurulunun bilgisi ve onayının bulunması zorunludur.
13.1.7. Alt meclislerin ulusal ya da uluslar arası örgütlere kurumsal üyelikleri, kent konseyi genel kurulunun kararıyla olur. Üye olunan kurumların toplantılarına ya da etkinliklerine katılıp katılmamaya ya da kimin katılacağına konsey yürütme kurulu karar verir.
13.1.8. Alt meclisler, gönüllülere açıktır. Gönüllülerin her türden etkinliğe, toplantıya katılma, görüşlerini belirtme hakları vardır. Ancak oy hakları yoktur.
13.2. ÇALIŞMA GURUPLARI
13.2.1. Çalışma gurupları, belirli süreli ya da süresiz olarak oluşturulabilir.
13.2.2. Çalışma guruplarının işleyişi, görev ve sorumlulukları, katılımcıları, gençlik, engelli ve kadın meclislerindeki gibidir.

14. GENEL HÜKÜMLER
14.1. Kent konseyinde alınan tüm kararlar, kent konseyini bağlayıcı kararlardır.
14.2. Belediye meclis üyeleri, kent konseyinin aldığı kararları belediye meclisine önerir ve yapılacak etkinlikler için gerekebilecek belediye meclis kararı çıkarılmasına çalışır. Belediye meclis üyeleri bu anlamda, kent konseyi ile belediye meclisi arasında köprü işlevi görecektir.
14.3. Alınan kararlar kent konseyinin yapabileceği ölçüler içindeyse doğrudan kent konseyi tarafından, belediye tarafından yapılabilecek düzeydeyse de belediye tarafından yapılır. Ortaklaşa yapılacak olan çalışmalarda, belediye ile konsey arasındaki eşgüdümü sağlamak, kent konseyi başkanının görevidir.
14.4. Foça belediye meclisinin aldığı kararlar ya da belediyenin kendi uygulamasıyla, Kent Konseyi’nin aldığı bir kararın uygulamasında çelişkiye düşülmesi ya da uyumsuzluğun ortaya çıkması durumunda, sorun konsey başkanı tarafından giderilmeye çalışılır.
14.5. Kent konseyinin salon, giderlerin karşılanması, araç-gereç vb. gereksinimleri Foça Belediyesi tarafından sağlanır.
14.6. Foça’da olabilecek her türden olağanüstü durumda (deprem, sel, savaş, büyük yangın vb.) kent konseyi, var olan kriz merkezine etkin destek sağlar ve çalışır. Bununla ilgili kendi iç örgütlenmesini tamamlar.
14.7. Kent konseyi, ilgili yasa hükümleri gereğince belediye meclisine verilen görevler ve yetkiler hakkında belediye meclisini bağlayıcı karar alamaz, ancak öneri yapabilir.

15. SONA ERME
15.1. Kent konseyi, toplam üyelerinin 2/3’ünün kararıyla sona erer.

16. TÜZÜĞÜN UYGULANMASI
16.1. Oluşturulan bu tüzük, konseyin ………/………/2011 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

+ Sayfa Başına Dön

 

   
 
 
   
   
   
 
İLAN
 
   
   
   
   
   
 
 
 
 

  Copyright © Foça Belediyesi
E-Mail: bilgi@foca.bel.tr | Tel : 232 812 11 27 | Fax : 232 812 24 22
yönetim | umut tutar