Haberler

2024 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU - 27 Haziran 2024

 

 

FOÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

2024 YILI

 

 

 

1.GİRİŞ

 

1.1 Evsel Katı Atık İdaresi Hakkında Genel Bilgi:

Foça İlçesi’nin nüfusu İlçemizin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (TÜİK) 2024 yılı nüfusu toplam 36.000’dir.

 

 Yüzölçümü yaklaşık 20.500 hektardır. Toplamda 16 adet mahalle, 96 cadde, 1320 sokak, 1 bulvar, 17 küme, 4 meydan, 31.941 adet konut ve 1.333 diğer (işyeri,otel,plaj,askeriye,okul )bulunmaktadır.

 

1.2 Raporun Kapsamı:

Bu rapor,  27/10/2010 tarih 27742 sayılı Resmi Gazete’de  yayınlanan  Atıksu  Altyapı  ve  Evsel  Katı  Atık  Bertaraf  Tesisleri  Tarifelerinin  Belirlenmesinde Uyulacak  Usul Ve Esaslara  İlişkin  Yönetmeliğin  23/1 maddesinde  yer  alan  “2872  sayılı  Çevre Kanununun 11  inci maddesinde belirlenen  idarelerce ve belediye meclisince atıksu ve evsel katı atık tarife ücretleri kararı alınmadan önce halkın önerilen tarifeler ve esasları hakkında  bilgilendirilmesi,  görüş  ve önerilerinin  alınması maksadıyla ücretlerin  hangi esaslar  çerçevesinde belirlendiğini, hangi  ana maliyet  kalemlerinin dikkate  alındığını, geçmiş yıllardaki maliyetleri, planlanan yatırım programını ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır” biçimindeki düzenlemesi  ile Geçici Madde-1 gereği hazırlanan: 26/10/2011 tarihi itibarıyla bu Yönetmeliğe, tarife belirleme, abonelik, sözleşme, teknik alt yapı eksiklikleri ile kendi aralarında maliyet ve bölüşüm hesabı yapmayanlar da dahil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri, (Değişik ibare:RG-14/3/2024-32489) 31/12/2024 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdürler.. Rapor  konusu ;  evsel  katı  atık  idarelerine,  atık  üreticilerine sağladıkları  evsel  katı  atık  hizmetleri  için  evsel  katı  atık  tarifelerinin  ve  ücretlerinin saptanmasıdır. 2872 Sayılı Çevre Kanunun 11. Maddesi uyarınca evsel katı atık hizmetlerinden tahsil edilen ücretler  evsel  katı  atık  ile  ilgili  hizmetler  dışında  kullanılamaz.  Bu doğrultuda Atıksu Altyapı ve Evsel  Katı  Atık  Bertaraf  Tesisleri  Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifelerini tam maliyet esasına göre toplam sistem maliyeti üzerinden belirlemelerini gerektirmektedir. Bu raporda toplam sistem maliyetinin hesaplanması için maliyet artı yöntemi kullanılmıştır. Raporun hazırlanmasında 2872 Sayılı Çevre Kanunu hükümleri, Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin  Belirlenmesinde  Uyulacak  Usul  Ve Esaslara  İlişkin  Yönetmelikte  yer  alan  düzenlemeler  ve  Evsel  Katı  Atık  Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzdaki açıklamalar esas alınmıştır.

 

 

 

2. HİZMET KAPSAMI:

İzmir Foça Belediyesi sınırları içinde yer alan 16 mahalle ve bu mahallelerdeki tüm meydan, bulvar, cadde, sokak ve pazar yerinde bulunan çeşitli atık üreticilerinden (konutlar, kamu, ticari kuruluşlar ve sanayi kuruluşları) toplanarak İzmir Büyükşehir Belediyesi aktarma istasyonlarına taşınmalarına ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenmesindeki hesaplamaları kapsar.

 

 

3. TAM MALİYET HESABI:

Evsel katı atık hizmetlerinin tam maliyeti, malzeme giderleri, yakıt, enerji ,araç giderleri ve personel kullanımından doğan maliyetlerin yanı sıra hizmetin sağlanması sırasında ortaya çıkan diğer maliyetleri de kapsar. Kurumlar vergisi de dahil olmak üzere vergiler, harçlar ve diğer zorunlu ödemeler de tarife hesaplamalarına eklenir. Hizmetin tam maliyeti evsel katı atık idaresinin finansman ve yatırım faaliyetleri ile ilişkili maliyetlerini içerebilir. Bunlar; finansman kaynaklarının kullanımı; gayrimenkul satın alması veya tahsisi; sabit varlıkların tedariki, rehabilitasyonu, yenilenmesi ve iyileştirilmesi veya tesisin genişletilmesi için tüm yıl boyunca planlanan nakit ödemeler, hizmet sağlanması sırasında tahakkuk eden diğer maliyetler ve düzenli depolama sahaları için kapatma ve kapatma sonrası izleme faaliyetleri ile ilişkili maliyetlerdir.

 

4-MALİYETLERİN HESAPLANMA YÖNTEMLERİ:

Evsel Katı Atık İdaresi olan belediyemizin maliyet kalemleri aşağıdaki bölümlerde detaylı olarak ele alınacaktır. Maliyet hesaplamasının temelini gerçekleşen maliyetler oluşturmaktadır. Bu nedenle 2023 yılının verileri maliyet hesaplanmasında kullanılacaktır. Ancak yasal olarak dönüşü olmayan sözleşme maliyetlerinin de maliyet hesabına eklenmesi ilke olduğundan bu tür maliyetler tam maliyetin oluşturulmasında dikkate alınacaktır.

 

4.1  Maliyet Kalemlerinin Hesaplanması:

4.1.1 Direkt Maliyetler:

Belediyemiz Evsel Katı Atık Hizmetlerinde toplama ve taşıma işini yapmakta olup, evsel katı atıkların bertarafı 6360 Sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyesine geçmiştir.

Direkt maliyet unsurları aşağıya çıkarılmış olup, malzeme, yakıt, personel maliyetleri ile diğer direk maliyetler (bakım-onarım, araçların verisi sigorta ve vizesi, konteyner alımı)  hesaplandığında toplam sistem maliyet toplamı 54.673.741,91 TL.’ dir. Evsel Katı Atık üretimi ile doğrudan bağlantılı olan direkt maliyetlere aşağıda ki tabloda yer verilmiştir.

 

 

 

 

TABLO 1 : DOĞRUDAN GİDER KALEMLERİ

1 Personel Giderleri

22.336.204,03 ₺

1.1 Belediye Şirket Gideri (KDV Dahil)

22.336.204,03 ₺

2 Araç Gideri

19.138.915,60 ₺

2.1 Araç Kiralama Gideri (KDV Dahil Diğer Tüm Giderler Dahil)

3.753.277,05 ₺

2.2 Araçlara Yedekparça Alımı

3.609.741,02 ₺

2.3 Araçların Muayene Ücretleri

6.281,56 ₺

2.4 Araçların Sigorta Ücretleri

507.370,72 ₺

2.5 Araçların Bakım-Onarım

11.262.245,25 ₺

3 Malzeme Giderleri

529.050,00 ₺

4.2 Amortismana Tabi Olan Malzemelerin Amortisman Giderleri (Çöp Konteyneri vb.)

421.850,00 ₺

3.2 Giyecek Alımları

97.200,00 ₺

3.3 Temizlik Malzemesi Alımları

10.000,00 ₺

3.4 Diğer Dayanaklı Mal ve Malzeme Alımları

0,00 ₺

4 Enerji Giderleri

1.532.437,84 ₺

4.1 Elektrik Giderleri

1.532.437,84 ₺

5 Akaryakıt Giderleri

11.137.134,44 ₺

TOPLAM SİSTEM MALİYETİ

54.673.741,91 ₺

 

4.1.2 Net Toplam Sistem Maliyeti :

Tam maliyet hesaplamasında mükerrer hesaplama olmaması için; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Geçici 44.Maddesi hükmü gereğince; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle hesaplanan çevre temizlik vergisi, su tüketim bedeli ile birlikte İzsu Genel Müdürlüğü’nce tahsilatı yapılan Çevre Temizlik Vergisi Payı ile su aboneliği bulunmayan İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi Belediyemizce tahakkuk ve tahsilatı yapılan Çevre Temizlik Vergisini tutarları, aynı hizmet için birden fazla bedel alınamayacağından toplam sistem maliyetinden düşüldükten sonra net toplam sistem maliyeti hesaplanmıştır.

 

TABLO 2 : NET TOPLAM SİSTEM MALİYETİ

 

TOPLAM SİSTEM MALİYETİ

54.673.741,91₺

ÇTV PAYI

-₺2.194.000,00

1.1   İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Tahsilatı Yapılan

 

ÇTV TAHSİLATI

- ₺834.263,33

       2.1 Konutlardan Tahsil Edilen

₺133.976,50

       2.2 İşyerlerinden Tahsil Edilen

₺700.286,83

 

 

NET SİSTEM MALİYETİ

51.645.478,58 

 

5-İLÇEMİZDE ÜRETİLEN EVSEL KATI ATIK

      Foça Belediyesi sınırları içerisinde 2023 yılında toplanılan evsel katı atık miktarı 25607 Ton’dur. 2023 yılında toplanan evsel katı atığın %18’İ plajlardan toplanmakta olup kalan miktarın %67’si konutlardan, %33lük kısım işyerlerinden oluşmaktadır.

 

 

TOPLANAN TOPLAM ATIK MİKTARI

%100

17.942,00

MESKENLERE DÜŞEN  ATIK MİKTARI

 

 

%67,00

10.765,20

İŞYERLERİNE DÜŞEN  ATIK MİKTARI

 

 

%33,00

7.176,80

 

 

6- ATIK MİKTARININ HESAPLANMASI VE TARİFELER

6.1 Tarife Hesaplama İlkeleri:

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifelerini saptarken tam maliyet ve kirleten öder ilkelerini kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu raporda “tarife” terimi bir evsel katı atık idaresinin, evsel katı atık ile ilgili verdiği tüm hizmetler karşılığında ortaya çıkan toplam sistem maliyetinin bu hizmetlerden yararlanan atık üreticilerine yansıtılmasına yönelik yöntemi ve bu yöntemle hesaplanmış ücretler listesini ifade etmektedir.

Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzda iki tür tarife tanımlanmış olup bunlar değişken tarife ve sabit tarifedir. Değişken tarife; atık üreticisinin ürettiği atık miktarına bağlı olarak değişen ve atık üreticisinin doğrudan etkileyebildiği tarifeler olup genellikle hususi konteynerleri olan kurum, kuruluşlar, büyük oteller veya uydu kentler gibi yerlerde kolaylıkla uygulanabilir. Belediyemiz özelinde bu tür yapılaşmalar söz konusu olmadığından bu tarife türü tercih edilmemiştir. Sabit tarifeler atık üretimiyle doğrudan bağlantılı olmayan ve atık üreticisinin davranış değişiklikleri (kaynağında atık azaltma ya da ayırma vb) ile değişmeyen sabit ücretler olarak tanımlanmış olup, hane halkı sayısı, binaların büyüklüğü, ticari kuruluşun türüne dayalı olarak yapılan ücretlendirmeler biçiminde belirlenmiştir. Belediyemizce izlenen yöntem; sabit tarife uygulanması yöntemi olup tarife grup ve derecelerinin belirlenmesinde belediyemiz bilgi sistemi verileri ile çevre temizlik vergisi verilerinden ve Kılavuzdan yararlanılmıştır. Kılavuzdaki açıklamalar doğrultusunda ibadethaneler hesaplama dışında tutulmuştur. Yıl içinde Evsel Atık Ücreti kapsamına giren veya kapsamdan çıkan aboneler için mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihi izleyen ayın başından itibaren tesis edilecek veya sona erdirilecektir. Yıl içinde işyerinin konuta veya konutun işyerine dönüşmesi veyahut işyerlerinin faaliyet, kapasite, kullanım alanı, koltuk sayısı, personel sayısındaki değişiklikler nedeniyle farklı gruplardan ücretlendirilmesi gereken hallerde; bu hususların gerçekleştiği tarihi izleyen bir ay içinde bildirimde bulunulması zorunludur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda idaremizce kayıt altına alınacaktır. Mükellef türleri ve tarifeler aşağıda tablolarda gösterilmiştir. Konutlar ve konut dışı yerlere ait evsel katı atık toplama bedelleri 12 eşit takside bölünmüş olup taksit tutarları su faturaları ile birlikte en geç fatura son ödeme tarihine kadar İZSU’ya ödenecektir. İZSU tahsil ettiği bedelin tamamını Belediyemize aktaracaktır. Konut dışı evsel katı atık üreticilerinin evsel atık bedelleri tespit edilirken; Konut dışı evsel katık ücretleri su abonesi olan mükellefler taksit tutarlarını su faturaları ile birlikte en geç fatura son ödeme tarihine kadar İZSU’ya, su abonesi olmayan mükellefler ise taksit tutarlarını Çevre Temizlik Vergisi ödeme zamanında belediyemize ödeyecektir. Tarifelerde bazı gruplar için hesaplama yapılmamıştır. Bunun nedeni belediyemiz sınırları içerisinde o grup kriterlerine uyan kişi, işletme, kurum veya kuruluşun bulunmamasıdır. Hesaplama yapılmayan grup kriterlerine uyan kişi, işletme, kurum veya kuruluşun tarife konusu hizmetten yararlanmaya başlaması halinde hesaplama Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz ekinde yer alan standartlara göre ilgili olduğu gruba isabet eden atık miktarı hesaplanarak tarifelendirilecektir. Ancak hesaplama yapılan grup içerisinde işyeri bulunmayan dereceler için (Üretilen Atık Miktarı / Tarifeye Göre Hesaplanan Atık Miktarı) oranı baz alınmak suretiyle miktarlandırma ve ücretlendirme yapılacaktır.

 

6.2 Kılavuza Göre Konut Dışı Evsel Katı Atık Miktarının Hesaplanması:

İlçemizin ekonomik-sosyal yapısına göre evsel katı atık üreticileri 8 gruba ayrılmış olup, konut dışı evsel katı atık üreticilerinin niteliğine göre de evsel katı atık miktarı hesaplanarak, özelliklerine göre detaylı bir tarifelendirme yapılmıştır. Raporun yukarıdaki bölümlerinde açıklandığı üzere yıllık olarak toplanan evsel katı atık miktarı 25607 ton olarak hesaplanmıştır.) konut dışı evsel katı atık üreticileri 7 gruba ayrılarak Kılavuzun 71’inci sayfasındaki veriler ile Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü verilerine göre tarifeye esas evsel katı atık miktarları hesaplanmıştır. Hesaplama yapılan grup içerisinde işyeri bulunmayan dereceler için (Üretilen Atık Miktarı / Tarifeye Göre Hesaplanan Atık Miktarı) oranı baz alınmak suretiyle miktarlandırma ve ücretlendirmede;

 • Konut
 • Okullar, Yurtlar, Kreş ve Dershaneler
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Her Tür. Yeme, İçme ve Eğlence Yer, Bankalar ile Marketler, fırın Pastaneler, Gıda İmalathaneleri vb. yerler
 • Diğer Ticarethaneler (Bakkal,   Bürolar, Berber ve Kuaförler, Kırtasiye, Küçük İmalathaneler vb. işyerleri)
 • Sanayi Kuruluşları
 • Plajlar
 • Askeriye

 

6.2.1 Okullar, Yurtlar, Kreşler, Dershaneler, vb. Yerlere Ait Evsel Katı Atık Miktarı Hesabı

Okul, yurt, kreş, dershane vb. yerlerin evsel katı atık miktarı hesabında Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzun 71’inci sayfasındaki verilere göre 20 kişilik bir öğrenci grubuna isabet eden evsel atık miktarı 1,3 ton/yıl olarak belirlenmiş olup, bu belirlemeden yola çıkarak bir öğrenciye isabet eden yıllık evsel atık miktarı: 1,3/20=0,065 ton/yıl olarak bulunmuştur. Okul, yurt, kreş, dershane vb. yerlerin grup derecesine göre öğrenci sayıları ortalamaları alınarak, birim başına belirlenen tutar ile çarpımı sonucu grubun evsel katı atık miktarı hesaplanmış olup, sonrada okul sayıları ile çarpılarak grubun toplam evsel katı atık miktarı hesaplanmıştır. Aşağıdaki tabloda üst ve alt sınır ortalamaları alınarak üretilen evsel katı atık miktarları hesaplanmıştır.

 

 

Açıklama

Grup

Derece

Sayı

Üst Sınır (Öğrenci Sayısı)

Alt Sınır (Öğrenci Sayısı)

Ortalama öğrenci sayısı

Birim Atık Miktarı (Öğrenci Başına)

Grup Atık Miktarı (Ton/yıl)

Toplam Grup Atık Miktarı (Ton/yıl)

   

Okul, yurt, kreş, dershane

2

1

0

751 den fazla

751

0,065

48,82

0,00

2

2

750

500

625

0,065

40,63

81,25

3

5

499

250

374,5

0,065

24,3425

121,7125

4

6

249

100

174,5

0,065

11,34

68,06

5

1

99

50

74,5

0,065

4,84

4,84

6

4

49

21

35

0,065

2,28

9,10

7

0

20

0

10

0,065

0,65

0,00

Okul, yurt, kreş, dershane sayısı

18

Toplam Üretilen Evsel Katı Atık Miktarı

284,96

 

6.2.2 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Evsel Katı Atık Miktarları Hesabı

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının evsel katı atık miktarı hesabında Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzun 71’inci sayfasındaki verilere göre 20 kişilik bir personel grubuna isabet eden evsel atık miktarı 11,80 ton/yıl olarak belirlenmiş olup, bu belirlemeden yola çıkarak bir personele isabet eden yıllık evsel atık miktarı: 11,80/20=0,59 ton/yıl olarak bulunmuştur. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının grup derecesine göre personel sayıları ortalamaları alınarak, birim başına belirlenen tutar ile çarpımı sonucu grubun evsel katı atık miktarı hesaplanmış olup, sonrada kurum sayıları ile çarpılarak grubun toplam evsel katı atık miktarı hesaplanmıştır. Aşağıdaki tabloda üst ve alt sınır ortalamaları alınarak üretilen evsel katı atık miktarları hesaplanmıştır.

 

Açıklama

Grup

Derece

Sayı

Üst Sınır (Personel Sayısı)

Alt Sınır (Personel Sayısı)

Ortalama

Birim Atık Miktarı

Grup Atık Miktarı (ton/yıl)

Toplam Grup Atık Miktarı (Ton/yıl)

   

Personel Sayısı

(Kişi Başı)

Kamu Kurum ve Kuruluşları

3

1

1

501 den büyük

501

0,59

295,59

295,59

Kamu Kurum ve Kuruluşları

2

0

500

250

375

0,59

221,25

0,00

Kamu Kurum ve Kuruluşları

3

3

249

100

174,5

0,59

102,96

308,865

Kamu Kurum ve Kuruluşları

4

1

99

50

74,5

0,59

43,96

43,96

Kamu Kurum ve Kuruluşları

5

3

49

20

34,5

0,59

20,36

61,065

Kamu Kurum ve Kuruluşları

6

9

19

0

9,5

0,59

5,61

50,45

Toplam

   

17

Toplam Üretilen Evsel Katı Atık Miktarı

759,92

 

 

 

6.2.3 Hastaneler ve Otellere Ait Evsel Atık Miktarları Hesabı

Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzun 71’inci sayfasında hastaneler ve otellerde yatak başına düşen birim atık miktarı 1,28 olarak hesaplanmıştır. Buna göre gruptaki evsel atık miktarı aşağıda hesaplanmıştır.

 

 

Açıklama

Grup

Derece

Sayı

Üst Sınır (Yatak Sayısı)

Alt Sınır (Yatak Sayısı)

Ortalama Yatak Sayısı

Birim Atık Miktarı

Grup Atık Miktarı (Ton/yıl)

Toplam Grup Atık Miktarı (Ton/yıl)

 

 
   

Hasteneler ve Oteller

4

1

0

500 den büyük

500

1,28

639,45

0,00

   

2

2

499

300

399,5

1,28

510,92

1021,84

   

3

1

299

200

249,5

1,28

319,09

319,09

   

4

3

199

100

149,5

1,28

191,20

573,59

   

5

8

99

50

74,5

1,28

95,28

762,22

   

6

47

49

20

34,5

1,28

44,12

2073,74

   
 

79

19

0

9,5

1,28

12,16

960,64

   

Toplam İşyeri Sayısı

140

Toplam Üretilen Evsel Katı Atık Miktarı

5.711,11

   

 

 

 

 

6.2.4 Her türlü Yeme, İçme, Eğlence, Süpermarketler,Banka, Fırın, Pastane, Gıda İmalathaneleri, Unlu mamuller satış yeri vb. yerler Evsel Atık Miktarları Hesabı

Her türlü Yeme, İçme, Eğlence, Süpermarketler, Fırın, Pastane, Gıda İmalathaneleri, Unlu mamuller satış yeri vb. yerler için atık miktarı hesabında Belediyemiz çevre temizlik vergisi kayıtları bilgi sistemi ve ruhsat biriminin kayıtlarından yararlanılmış olup, gruplara göre m² ortalamaları dikkate alınmıştır. Kılavuzun 71. İnci sayfadaki verilere göre 1 m² ye düşen evsel katı atık miktarı 29,9/49=0,61 ton/yıl olacaktır.

 

 

 

Açıklama

Grup

Derece

Sayı

Üst Sınır (m²)

Alt Sınır (m²)

Ortalama m²

Birim Atık Miktarı

Grup Atık Miktarı (Ton/yıl)

Toplam Grup Atık Miktarı (Ton/yıl)

 

 
   

Her Türlü Yeme, İçme ve Eğlence Yerleri  Evsel Atık Miktarı

5

1

0

750' den büyük

750

0,61

457,50

0,00

   

2

7

749

500

624,5

0,61

380,95

2.666,62

   

3

16

499

300

399,5

0,61

243,70

3.899,12

   

4

39

299

200

249,5

0,61

152,20

5.935,61

   

5

31

199

100

149,5

0,61

91,20

2.827,05

   

6

84

99

50

74,5

0,61

45,45

3.817,38

   

7

142

49

0

24,5

0,61

14,945

2.122,19

   

İşyeri Sayısı Toplamı

319

Toplam Üretilen Evsel Katı Atık Miktarı

21.267,96

   

 

6.2.5 Diğer Ticarethaneler (Bakkal, Bürolar, Berber ve Kuaförler, Kırtasiye, Depo vb. işyerleri) Evsel Atık Miktarları Hesabı

Yukarıdaki grupların kapsamına girmeyen ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetlerde bulunanlar ile bunların dışında faaliyet gösteren yerler evsel atık miktarı hesabında Belediyemiz bilgi sistemi ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kayıtlarından yararlanılmıştır. Birim başına düşen evsel katı atık miktarı kılavuzun 71. inci sayfadaki verilere göre diğer ticarethaneler grubu için 10 personel yılda 13,6 ton evsel katı atık belirlenmiş olup, 1 personele düşen evsel katı atık miktarı (13,6/10=1,36 ton/yıl) da 1,36 ton olarak hesaplanmıştır. Grup derecesine göre personel sayılarının ortalamaları alınarak, birim başına belirlenen tutar ile çarpımı sonucu grubun evsel katı atık miktarı hesaplanmış olup, sonrada işyeri sayıları ile çarpılarak grubun toplam evsel katı atık miktarı hesaplanmıştır.

 

Açıklama

Grup

Derece

Sayı

Üst Sınır (Personel Sayı.)

Alt Sınır (Personel Sayısı)

Ortalama (Personel Sayısı)

Birim Atık Miktarı (Kişi Başına)

Grup Atık Miktarı (Ton/yıl)

Toplam Grup Atık Miktarı (Ton/yıl)

 

 
   

Diğer Ticarethaneler

7

1

 

701 den büyük

701

1,36

953,36

0

   

2

 

700

500

600

1,36

816,00

0

   

3

 

499

250

374,5

1,36

509,32

0

   

4

 

249

150

199,5

1,36

271,32

0,00

   

5

 

149

100

124,5

1,36

169,32

0,00

   

6

 

99

50

74,5

1,36

101,32

0,00

   

7

 

49

20

34,5

1,36

46,92

0,00

   

8

2

19

10

14,5

1,36

19,72

39,44

   

9

814

9

0

4,5

1,36

6,12

4.981,68

   

İşyeri Sayısı Toplamı

816

Toplam Üretilen Evsel Katı Atık Miktarı

5.021,12

   

 

6.2.6 Sanayi Kuruluşların Evsel Katı Atık Hesabı

Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzun 71’inci sayfasında hastaneler ve otellerde yatak başına düşen birim atık miktarı 3,65 olarak hesaplanmıştır. Buna göre gruptaki evsel atık miktarı aşağıda hesaplanmıştır.

 

Açıklama

Grup

Derece

Sayı

Üst Sınır (Personel Sayısı)

Alt Sınır (Personel Sayısı)

Ortalama (Personel Sayısı)

Birim Atık Miktarı (Kişi Başına)

Grup Atık Miktarı (Ton/yıl)

Grup İçi Oran

Üretilen Atık Miktarı

Gruba İsabet Eden Atık Miktarı

 

 
   

Sanayi Kuruluşları vb.

8

1

 

750

250

500

3,65

1.825,00

0,5663

630,0964

356,79

   

2

 

249

150

199,5

3,65

728,18

0,2259

630,0964

142,36

   

3

 

149

75

112

3,65

408,80

0,1268

630,0964

79,92

   

4

2

74

25

49,5

3,65

180,68

0,0561

630,0964

35,32

   

5

5

24

10

17

3,65

62,05

0,0193

630,0964

12,13

   

6

3

9

1

5

3,65

18,25

0,0057

630,0964

3,57

   

İşyeri Sayısı Toplamı

 

Toplam Üretilen Evsel Katı Atık Miktarı

 

 

630,0964

   
 

 

 

6.2.7 Askeriyeler ve Plajların Evsel Katı Atık Hesabı

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan plajların evsel katı atık hesabı plajlardan toplanan günlük katı atık miktarının birim maliyete uyarlanması sonucu hesaplanmıştır.

 

 

İSİM

Atık Miktarı (Ton/Gün)

Sezonluk 6 aylık 182 gün yıılık 365 gün

toplam  yıl ton

Birim Fiyat

Günlük Toplam

Aylık Toplam

Şamata Plajı

0,25

182

45,5

 TL           2.312,22

 ₺             578,05

 ₺         17.341,62

Vodoo Beach

0,25

182

45,5

 TL               2.312,22

 ₺                 578,05

 ₺             17.341,62

Kale Kamping

0,2

182

36,4

 TL           2.312,22

 ₺             462,44

 ₺         13.873,30

Sazlıca Plajı

0,25

182

45,5

 TL               2.312,22

 ₺                 578,05

 ₺             17.341,62

Shu Beach

0,2

182

36,4

 TL           2.312,22

 ₺             462,44

 ₺         13.873,30

Bueno Beach

0,35

182

63,7

 TL               2.312,22

 ₺                 809,28

 ₺             24.278,27

Kosova Plajı

0,35

182

63,7

 TL           2.312,22

 ₺             809,28

 ₺         24.278,27

Mambo Beach

0,35

182

63,7

 TL               2.312,22

 ₺                 809,28

 ₺             24.278,27

Acar Camping

0,35

182

63,7

 TL           2.312,22

 ₺             809,28

 ₺         24.278,27

Q Beach

0,25

182

45,5

 TL               2.312,22

 ₺                 578,05

 ₺             17.341,62

Eriş Camping

0,2

182

36,4

 TL           2.312,22

 ₺             462,44

 ₺         13.873,30

Cezaevi

4

365

1460

 TL               2.312,22

 ₺              9.248,87

 ₺          277.465,96

Kaleburnu Lojmanları

2

365

730

 TL           2.312,22

 ₺          4.624,43

 ₺        138.732,98

Komando Okulu

4

365

1460

 TL               2.312,22

 ₺              9.248,87

 ₺          277.465,96

 

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan plajlar 6 aylık çalışma süresi periyodu üzerinden hesaplanmıştır.

 

6.3 Grupların Evsel Katı Atık Ücretleri

Grupların ve Grup içerisindeki Evsel Katı Atık Üreticilerinin 2023 yılında üretmiş olduğu evsel katı atık miktarlarına göre aşağıdaki tablolarda 7 gruba ilişkin 2024 yılı evsel katı atık ücretleri belirlenmiş olup, aylık taksit tutarları gösterilmiştir.

 

6.3.1 Konut/Mesken ve Engelli, Şehit Gazi Aboneleri Ücret Tarifesi

1

Konut (meskenler)

 

 

 

2024 YILI

 

 ₺          72,54

 

 

 

 

ENGELLİ

 

 

 

 

2024 YILI

 

 

 

 

 ₺          36,27

 

6.3.2 Okullar, Yurt, Kreşler, Dershaneler, vb. yerlerin Evsel Katı Atık Ücret Tarifeleri

 

Okullar, Yurtlar, Kreşler, Dershaneler

2

 

2024 YILI

751 den fazla

1

 ₺                 -  

750

500

2

 ₺   1.402,32

499

250

3

 ₺        916,99

249

100

4

 ₺      427,28

99

50

5

 ₺        172,88

49

21

6

 ₺       81,22

20

0

7

 ₺                 -  

 

6.3.3 Kamu Kurum ve Kuruluşları Evsel Katı Atık Ücret Tarifeleri

3

Kamu Kurum ve Kuruluşları

 

2024 YILI

501 den büyük

1

 ₺  10.862,68

500

250

2

 ₺   8.130,75

249

100

3

 ₺    3.783,51

99

50

4

 ₺   1.615,31

49

20

5

 ₺        748,03

19

0

6

 ₺      205,98

 

 

6.3.4 Hastaneler ve Oteller Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi Ücret Tarifeleri

4

Hastane ve Oteller

 

2024 YILI

500 den büyük

1

--

499

300

2

 ₺ 18.775,89

299

200

3

 ₺  11.726,12

199

100

4

 ₺   7.026,27

99

50

5

 ₺    3.501,39

49

20

6

 ₺   1.621,45

19

0

7

 ₺        446,87

 

 

6.3.5 Her türlü Yeme, İçme, Eğlence Yerleri Banka, Marketler, Fırın, Pastane, Gıda İmalathaneleri, Unlu Mamuller Satış Yeri vb. yerler Evsel Katı Atık Ücret Tarifeleri

5

Her Tür. Yeme, İçme ve Eğlence Yer, Bankalar  ile Süpermarket,Fırın Pastaneler, Gıda İmalathaneleri vb. yerler

 

2024 YILI

1001 den büyük

1

 ₺  16.812,73

1000

750

2

 ₺ 13.999,40

749

500

3

 ₺   8.955,58

499

250

4

 ₺    5.593,04

249

100

5

 ₺   3.351,34

99

50

6

 ₺    1.670,06

49

0

7

 ₺      549,22

 

 

 

 

6.3.6 Diğer ticari olmayan Kurumlar (Dernekler, Sivil Toplum Kuruluşları) Evsel Katı Atık Ücret Tarifeleri

6

Diğer Ticarethaneler (Bakkal,   Bürolar, Berber ve Kuaförler, Kırtasiye, Küçük İmalathaneler vb. işyerleri)

 

2024 YILI

701 den büyük

1

 ₺  35.035,16

700

500

2

 ₺  29.987,30

499

250

3

 ₺  18.717,07

249

150

4

 ₺    9.970,78

149

100

5

 ₺    6.222,36

99

50

6

 ₺    3.723,42

49

20

7

 ₺    1.724,27

19

10

8

 ₺        724,69

9

0

9

 ₺        224,90

 

6.3.7 Sanayi Kuruluşları Evsel Katı  Atık Ücret Tarifesi

7

Sanayi Kuruluşları

 

2024 YILI

1000

500

1

 ₺  67.067,19

499

200

2

 ₺ 26.759,81

199

100

3

 ₺  15.023,05

99

50

4

 ₺   6.639,65

49

10

5

 ₺    2.280,28

9

1

6

 ₺      670,67

 

7. FATURALAMA VE MUHASEBELEŞTİRME

 

7.1. Faturalama İlkeleri

Konutlar evsel katı atık hizmetlerine ait ücretlendirme yapılan hizmetin karşılığı olarak müstakilen, düzenli aralıklarla su faturaları üzerinden yapılacaktır. Faturalamada aşağıdaki ilkeler dikkate alınacaktır:

 • Faturada her bir hizmetin ücreti ayrı ayrı gösterilecektir,
 • Fatura katı atık üreticisine/aboneye mahsus tüm gerekli bilgileri içerecektir, (isim, adres, atık üreticisi/abone numarası vb.)
 • Faturada ve düzenleme tarihi ve son ödeme tarihi bulunacaktır,
 • Faturanın nasıl ödenebileceği ile ilgili bilgiler faturada belirtilecektir,
 • Fatura, her bir hizmet için her tarife türü için gerekli bilgiyi sağlayacaktır.
 • Faturalama da yukarıda hesaplanan tarifeler tutarları K.D.V. hariç tutarlardır.

 

 

 

 

7.2 Muhasebeleştirme

 

Bütçeleme ve Muhasebeleştirme işlemleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre yürütülecektir. Bu raporda yer alan tarifeler nedeniyle elde edilen gelirler sadece katı atık toplanması ve bertarafında kullanılması yasal zorunluluktur. Bu nedenle Gelecek yılın Evsel Atık Tarifesine konu giderler ve giderleştirme belgelerinin örnekleri ayrı bir dosyada izlenir. Tarife hazırlama döneminde faturalandırma ve tahsilat sürecini yürüten birimler ile bu hizmetin yerine getirilmesinden sorumlu ana birimin kullanmış olduğu hizmet binasına ait bakım, onarım, elektrik, su giderleri ödemelerine ilişkin bilgiler ilgili birimlerden alınacak, sistem maliyeti buna göre hesaplanacaktır.

 

8. VATANDAŞIN BİLGİLENDİRİLMESİ

 

Rapor Belediyemizin İnternet sitesinde ve ilan panolarında yayınlanacaktır. Raporun yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün süreyle halkın ve ilgili kuruluşların görüş ve önerilerinin alınmasını sağlamak amacıyla internet sitesinde bir menü oluşturulacak/tarife raporunda belirtilen mail adresine halkın ve ilgili kuruluşlarının görüşlerini iletmesi sağlanacaktır.

 

 

9.  SONUÇ:

 

Bu rapor 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine ve 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve bu yönetmeliğin 6’ncı maddesine göre çıkarılan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzda belirtilen  ilke ve yöntemler ile 27/10/2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine dayanılarak evsel  atık  tarifelerinin  oluşturulması  amacıyla  hazırlanmıştır.  Kılavuzda belirtilen yöntemler kullanılarak atık miktarlarına isabet eden maliyetler yüklenici grubuna dağıtılarak yüklenilen tüm maliyet yansıtılmıştır.  

 

EK:SÖZLEŞME